Giá trị

Mỗi doanh nghiệp đều có giá trị riêng của mình. Với Công ty Cổ phần Công nghệ Trường Việt, chúng tôi đề cao những giá trị mang tính nhân văn, hướng đến con người, cụ thể là:

-       Đối với xã hội: Mang lại giá trị kinh tế, góp phần xây dựng một xã hội văn minh và phồn thịnh hơn.

-       Đối với cộng đồng doanh nghiệp: Tạo dựng hình ảnh một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, môi trường thân thiện. Cung cấp các sản phẩm hữu ích phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp.

-       Đối với nhân viên: Là môi trường làm việc chân thành, cởi mở, đặt hiệu quả công việc lên trên hết, thân thiện với môi trường tự nhiên, tạo điều kiện phát triển tri thức và kỹ năng của mỗi cá nhân.