Trung tâm Thông tin Khoa học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

09/08/2015
04.png


Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập từ năm 1962 trên cơ sở hợp nhất 3 trường: Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu I, trường Tuyên huấn Trung Ương và trường Đại học Nhân Dân, thư viện trực thuộc Phòng Giáo vụ. Cơ sở vật chất ban đầu nghèo nàn chỉ có vài trăm cuốn sách và hai cán bộ chuyên môn thư viện, nơi làm việc rất chật chội. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thư viện phải sơ tán nhiều nơi và nhiều lần. Tài liệu chủ yếu phát về các lớp cho học viên đọc, nghiên cứu và tự bảo quản trong quá trình học ở trường.

- Từ tháng 11/ 1973, thư viện tách ra khỏi Phòng Giáo vụ trở thành Phòng Tư liệu – Thư viện hoạt động độc lập, trực thuộc Ban giám hiệu.

- Năm 1983 trường Tuyên huấn Trung Ương sáp nhập với trường Nguyễn Ái Quốc 5 (tiền thân là trường Đại học Chính trị Bộ giáo dục). Số đầu sách của Thư viện tăng lên đáng kể: kho phòng đọc và phòng mượn trên 10.000 tên sách với số lượng 80.000 cuốn sách, kho giáo trình gần 15.000 cuốn, kho sách ngoại văn (tiếng Nga là chính và tiếng Anh): 3000 cuốn sách.

Số cán bộ thư viện là 19 người (trong đó có 04 cán bộ có trình độ đại học thư viện, 10 cán bộ đại học chuyên ngành khác và 05 cán bộ trung cấp).

- Năm 1987, Thư viện tách ra khỏi Phòng Tư liệu - Thư viện và trở thành Phòng Thư viện hoạt động độc lập.

- Do yêu cầu chung của công tác đào tạo cán bộ Đảng phù hợp với yêu cầu thực tế ngày 20/11/1990 chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định 406- HĐBT công nhận Trường Đại học Tuyên giáo là trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân và trường trực thuộc Ban bí thư.

- Ngày 10/3/1993, theo quyết định số 61/QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung Ương Đảng về việc sắp xếp lại các trường Đảng Trung Ương trở thành trường Đại học trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với tên gọi Phân viện Báo chí và Tuyên truyền. Thư viện trường là một ngôi nhà hai tầng và một dãy nhà cấp 4 với đầy đủ các phòng chức năng, bộ phận phục vụ và kho sách.

- Năm 2004, Thư viện được xây dựng khang trang: thiết kế 3 tầng với diện tích 3419m2, trong đó có 2 phòng đọc diện tích 100m2, số lượng chỗ ngồi là 150 người, phòng bổ sung kỹ thuật, phòng hội thảo khoa học, phòng Internet…và 4 kho để sách, các trang thiết bị phục vụ tương đối hiện đại.

- Ngày 1/6/2006, Thư viện Học viện có quyết định trở thành Trung tâm Thông tin –Tư liệu –Thư viện. Để thống nhất tên gọi trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2956\QĐ-HVCTQGHCM ngày 27/6/2014, bắt đầu từ tháng 7 năm 2014 Trung tâm Thông tin - Tư liệu- Thư viện đổi tên thành Trung tâm Thông tin khoa học. Trung tâm có 02 phòng trực thuộc: Phòng Tư liệu-Thư viện, Phòng Khai thác và phổ biến thông tin; trong đó có các bộ phận: Bộ phận bổ sung, nghiệp vụ; Bộ phận phục vụ gồm có: phòng đọc Mở, phòng đọc Báo, Tạp chí, phòng mượn tổng hợp, phòng mượn sách kinh điển và giáo trình, phòng giới thiệu sách. Năm 2013, Trung tâm đã ứng dụng CNTT trong xây dựng trang web Thư viện số trên phần mềm Dspace đã đáp ứng tốt nhu cầu khai thác tài liệu của bạn đọc từ xa.

Vốn tài liệu hiện có: - Tài liệu truyền thống bao gồm: 14.300 đầu sách với 75.000 bản (sách tiếng Việt và sách tiếng nước ngoài); 25 luận án tiến sĩ, 1.471 luận văn thạc sĩ, 2.047 khóa luận tốt nghiệp, 1.227 đề tài khoa học và 200 loại báo, tạp chí. - Tài liệu điện tử bao gồm: 04 CSDL (CSDL Sách tiếng Việt, CSDL sách tiếng Anh, CSDL Luận án, luận văn, ĐTKH và CSDL Báo, tạp chí đóng lưu); 1.437 tài liệu số được cập nhật trên trang Thư viện số Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cùng với sự phát triển của Học viện hơn 50 năm qua, Trung tâm Thông tin khoa học đã có những đóng góp quan trọng  vào sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

(Nguồn: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/)

Các bài viết khác